พระนารายณ์ล้ำค่า ควรคู่กะปง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

29

เลขหนังสือ 294.5 ว34พ.
ชื่อผู้แต่ง วิมล โสภารัตน์
ชื่อเรื่อง พระนารายณ์ล้ำค่า ควรคู่กะปง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2555. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์.
สาระสังเขป จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าสนใจ โดยเฉพาะพระนารายณ์ที่อำเภอกะปงนั้น ถือว่าเป็นโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เฉพาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนารายณ์บนเขาพระนารายณ์นี้ ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารสืบย้อนกลับไปได้ราวสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ความเชื่อและตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพระนารายณ์องค์นี้น่าจะเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงา

on . Posted in หนังสือทั่วไป

28

เลขหนังสือ 641.59593 ว34ต.
ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยชุมชนพังงา.
ชื่อเรื่อง ตำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงา.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2554. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์.
สาระสังเขป จังหวัดพังงามีวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นการผสมผสานของวัฒนธรรมด้านอาหารของชน 2 ชาติ คือ ชาวไทยและชาวจีน ซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของชาวพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงนำต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านอันทรงคุณค่านี้ มาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อันนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างความภูมิใจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

27

เลขหนังสือ 915.93 ว34ม.
ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยชุมชนพังงา.
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2550. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร.
สาระสังเขป ม่านหมอกเมืองใต้ ผลไม้นานา พระนารายณ์ล้ำค่า ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง นอกจากคำขวัญประจำอำเภอกะปงที่ชาวกะปงจำได้ขึ้นใจ ยังเป็นคำขวัญที่สะท้อนให้เห็นความโดดเด่นของพื้นที่อำเภอกะปง ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงจัดทำหนังสือ มหัศจรรย์ 1 วันเที่ยวกะปง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อำเภอกะปงไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ง่ายต่อการค้นคว้า อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจการท่องเที่ยวอำเภอกะปงอย่างแน่นอน.
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต