วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : สถานภาพการศึกษาและแหล่งสืบค้น ชุดภูมิปัญญาทักษิณ อันดับที่ 1

on . Posted in หนังสือทั่วไป

14

เลขหนังสือ 016.3982 ส14ว.
ชื่อผู้แต่ง สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคใต้.
ชื่อเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : สถานภาพการศึกษาและแหล่งสืบค้น ชุดภูมิปัญญาทักษิณ อันดับที่ 1.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2540. เมืองที่พิมพ์ นครศรีธรรมราช. สำนักพิมพ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
สาระสังเขป สถาบันราชภัฏได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ด้วยมีภารกิจสำคัญ คือการเป็นผู้นำและการเข้าถึงประชากรในพื้นที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรมพื้นบ้านประการหนึ่ง และเพราะสำนึกเคารพในคุณค่าแห่งภูมิปัญญาการก่อร่างสร้างสังคมจากบรรพกาลสืบถึงปัจจุบันของบรรพชนอีกประการหนึ่ง จึงทำให้เกิดการนำภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์เหล่านั้น มาตีแผ่และสืบทอดไว้ให้ยังยืน อย่างน้อยก็ช่วงชีวิตความรับผิดชอบของเรา ก่อนที่จะส่งช่วงให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป ด้วยความคิดดังกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคใต้ทั้งห้าสถาบัน จึงได้มีมติในอันที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกภาพทางวิชาการร่วมกัน
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คนฟื้นทะเลสาบ

on . Posted in หนังสือทั่วไป

13

เลขหนังสือ 333.78 น914ต.
ชื่อผู้แต่ง นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ.
ชื่อเรื่อง คนฟื้นทะเลสาบ.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2545. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลากับความพยายามที่จะกอบกู้ ฟื้นฟูทะเลสาบให้อุดมสมบรูณ์คู่บ้านเมือง เลี้ยงปาก เลี้ยงท้อง สืบทอดจากบรรพบุรุษ สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาต่อไปในอนาตค.
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เกาะจังหวัดภูเก็ตสวยจึงร่ำรวยด้วยธรรมชาติ

on . Posted in หนังสือทั่วไป

12

เลขหนังสือ 959.3 ภ26ก.
ชื่อผู้แต่ง ภาพร เนตรอนงค์.
ชื่อเรื่อง เกาะจังหวัดภูเก็ตสวยจึงร่ำรวยด้วยธรรมชาติ.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2546. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ -.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอำเภอกะทู้ในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในด้านลักษณะภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนที่อำเภอกะทู้ในอดีต อาหารการกิน การประกอบสัมมาอาชีพ และยังรวมไปถึง คติความเชื่อ ความศรัทธาของคนในพื้นที่อำเภอกะทู้ในอดีตกาล
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต