กะเทาะสนิม กริช แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

08

เลขหนังสือ 306.09593 ส44ก.
ชื่อผู้แต่ง สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ชื่อเรื่อง กระเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2543. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สาระสังเขป หนังสือ กระเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในโครงการ โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา การศึกษาเรื่องกริช เป็นการเริ่มที่วัตถุสืบสาวความรู้ความเข้าใจไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม คือ ความเชื่อ ขนบประเพณี และพีธีกรรม และนำไปสู่ความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีความงดงามอยู่ที่ความหลากหลายวัฒนธรรมที่เข้ามาผสมผสานกันตั้งแต่โบราณกาล
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัวชนกับคนใต้

on . Posted in หนังสือทั่วไป

07

เลขหนังสือ 390.09593 ว117.
ชื่อผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา.
ชื่อเรื่อง วัวชน กับ คนใต้.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2543. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ทางผู้เขียนมีจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งอนุรักษ์วัวพื้นเมืองของภาคใต้ไม่ให้สูญพันธุ์ และให้คนได้ใช้ประโยชน์จากวัวพื้นเมืองของภาคใต้ เพราะวัวเหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีคุณภาพดี และมีความสำคัญทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเป็นแหล่งพันธุกรรม หรือความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผมเป็นบาบ๋าคนหนึ่ง เป็นบาบ๋าภูเก็ต

on . Posted in หนังสือทั่วไป

06

เลขหนังสือ 390.09593 บ17ผ.
ชื่อผู้แต่ง นพ.บรรเจิด ตันติวิท.
ชื่อเรื่อง ผมเป็นบาบ๋าคนหนึ่ง เป็นบาบ๋าภูเก็ต.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2549. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ท. วัฒนาการพิมพ์.
สาระสังเขป ผู้เขียน ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้ชาวบาบ๋าทั้งหลาย และผู้ที่สนใจได้รู้ว่า บาบ๋าคือใคร รากเหง้ามาจากไหน ทำไมจึงมีประเพณีปฏิบัติที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษา และที่แปลกคือประเพณีปฏิบัติของบาบ๋าภูเก็ต มีทั้งจีนและไทย แต่ถ้าคิดให้ดีแล้วก็ไม่แปลกอะไรเพราะนี้คือวัฒนธรรมที่ได้ค่อยๆ พัฒนาจากการหล่อหลอมวัฒนธรรมของชาวจีนและคนพื้นเมืองตามเงื่อนไขของสังคมมาเป็นเวลากว่าร้อยปี ประเพณีหลายอย่าง เช่นกินเจ ไหว้เทวดาวันโชยเก้า ที่เมืองจีนไม่มีใครเขาทำแล้ว แต่บาบ๋าภูเก็ตยังปฏิบัติอยู่
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต