ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต

on . Posted in หนังสือทั่วไป

01

เลขหนังสือ 959.386 ถ15ป.
ชื่อผู้แต่ง ถนอม พูนวงศ์
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2556. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บุคคลสำคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอด57 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไว้บางส่วน เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นจะได้เกิดความรักความผูกพันกับท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดไป
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมังไม่ใช่ซาไก

on . Posted in หนังสือทั่วไป

05

เลขหนังสือ 305.895911 บ43ผ.
ชื่อผู้แต่ง บุญเสริม ฤทธาภิรมย์.
ชื่อเรื่อง เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมังไม่ใช่ซาไก.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2557. เมืองที่พิมพ์ สตูล. สำนักพิมพ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเงาะป่าภาคใต้ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งไว้อย่างน่าสนใจ เพราะเงาะป่าปรากฎอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ของล้นเหล้ารัชการที่ 5 เมื่อร้อยปีมาแล้ว จุดเด่นคือการนำเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากที่คนทั่วไปรับรู้กันในอดีต ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ หรือการหาคำตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เรื่องเงาะป่าภาคใต้ของประเทศไทย
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บ้านพระยาวิชิตสงคราม

on . Posted in หนังสือทั่วไป

04

เลขหนังสือ 959.3 อ12บ.
ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต.
ชื่อเรื่อง บ้านพระยาวิชิตสงคราม.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ [ม.ป.ป.]. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต.
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหา ที่มาของตำนาน บ้านพระยาวิชิตสงคราม เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ตได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่อันสำคัญในการ ร่วมรักษาบ้าน รักษาเมือง ร่วมสร้างบ้านแปลงเมือง และพัฒนาภูเก็ต และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต