หนังตะลุง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

26

เลขหนังสือ 791.5 ส16ห.
ชื่อผู้แต่ง สมัย สุทธิธรรม.
ชื่อเรื่อง หนังตะลุง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2550. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร.
สาระสังเขป ศิลปะการแสดงของพื้นบ้านไทย เป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่มนุษย์ในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ได้ช่วยกันจรรโลงรักษาเอาไว้ และมีการปรับปรุงพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม จนเป็นที่แพร่หลายและเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องมิขาดตอนมาแต่อดีต ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเรามิให้เสื่อมสูญไป หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมไทย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่และช่วยในการเผยแพร่และช่วยอนุรักษ์ รักษาศิลปะพื้นบ้านไทยเอาไว้สืบไป.
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศิลปะการทำบาติก ลายเขียนะบายสี

on . Posted in หนังสือทั่วไป

25

เลขหนังสือ 746.62 ธ17ศ.
ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย ทุมทอง.
ชื่อเรื่อง ศิลปะการทำบาติก ลายเขียนะบายสี
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2545. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
สาระสังเขป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้พูดถึง การทำบาติกเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน การทำบาติกในช่วงแรกๆ เป็นการทำบาติกที่มีลักษณะตามความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่า เมื่อบาติกเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปตามส่วนต่างๆทั่วโลก การพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการของแต่ละแห่งก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่สะท้อนและแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เกาะสมุย-สงขลา-ระโนด-กระทุ่มแบน. (ชุด สถานที่ต่างๆ)

on . Posted in หนังสือทั่วไป

24

เลขหนังสือ 959.3 อ55ก.
ชื่อผู้แต่ง อเนก นาวิกมูล.
ชื่อเรื่อง เกาะสมุย-สงขลา-ระโนด-กระทุ่มแบน. (ชุด สถานที่ต่างๆ)
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2556. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ แสงดาว.
สาระสังเขป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้พูดถึง สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของเกาะสมุย จังหวังสงขลา อำเภอระโนด และอำเภอกระทุ่มแบบ อาทิเช่น ที่มาของหน้าทอน, บ้าน 150 ปี, วัดสำเร็จ, ตึกหินรัง, ขรัวพุดษรผู้ศักดิ์สิทธ์, ร.5 เสด็จเกาะสมุย กับตำนานหินตาหินยาย, ระโนด และสงขลา, ตลาดกระทุ่มแบนเป็นต้น ซึ่งหนังสือชุดสถานที่ต่างๆ เน้นนำเสนอในเชิงชำระ-ตั้งข้อสังเกต หรือชี้จุดที่น่าสนใจของสถานที่นั้นๆ ด้วยการไปค้นหรือไปเห็นด้วยตนเองแล้วนำมารายงาน ข้อมูลจึงไม่ซ้ำกับหนังสือแนวท่องเที่ยวหรือประวัติศาสตร์เล่มอื่น
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต