หนังตะลุง

on . Posted in หนังสือทั่วไป

26

เลขหนังสือ 791.5 ส16ห.
ชื่อผู้แต่ง สมัย สุทธิธรรม.
ชื่อเรื่อง หนังตะลุง.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2550. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร.
สาระสังเขป ศิลปะการแสดงของพื้นบ้านไทย เป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่มนุษย์ในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ได้ช่วยกันจรรโลงรักษาเอาไว้ และมีการปรับปรุงพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม จนเป็นที่แพร่หลายและเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องมิขาดตอนมาแต่อดีต ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเรามิให้เสื่อมสูญไป หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมไทย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่และช่วยในการเผยแพร่และช่วยอนุรักษ์ รักษาศิลปะพื้นบ้านไทยเอาไว้สืบไป.
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต