ตำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงา

on . Posted in หนังสือทั่วไป

28

เลขหนังสือ 641.59593 ว34ต.
ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยชุมชนพังงา.
ชื่อเรื่อง ตำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงา.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2554. เมืองที่พิมพ์ กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์.
สาระสังเขป จังหวัดพังงามีวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นการผสมผสานของวัฒนธรรมด้านอาหารของชน 2 ชาติ คือ ชาวไทยและชาวจีน ซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของชาวพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงนำต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านอันทรงคุณค่านี้ มาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อันนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างความภูมิใจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต