อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

on . Posted in ประชาสัมพันธ์

01

 

วันที่ 9-10 มีนาคม 2558 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จัดอบรมภาคทฤษฏี ในหัวข้อ หลักการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์เมืองถลาง และจัดทัวร์...เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองถลาง โดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกรักในภูมิลำเนา ถิ่นกำเนิด มีความรักและหวงแหนสิ่งที่ ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมทำหน้าที่อนุรักษ์ สมบัติของชาติ

 

02
03
04
05