เพลงและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

on . Posted in หนังสือทั่วไป

23

เลขหนังสือ 394.3 ส27พ.
ชื่อผู้แต่ง สาวิตร พงศ์วัชร์.
ชื่อเรื่อง เพลงและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้.
พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ 2542. เมืองที่พิมพ์ ภูเก็ต. สำนักพิมพ์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
สาระสังเขป สาระสำคัญของหนังสือเพลงและการละเล่นพื้นบ้าน มีรายละเอียด 7 บท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเพลงและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้, เพลงพื้นเมืองภาคใต้, การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้กับประเพณีท้องถิ่น, การละเล่นพื้นบ้านฝั่งทะเลอันดามัน, การละเล่นพื้นบ้านไทยมุสลิมภาคใต้ตอนล่าง, บทบาทการละเล่นพื้นบ้านที่มีอิทธิพลต่อสังคมชาวใต้และการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน, ภูมิหลังของอาชีพพื้นบ้านที่นำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่องานนาฎศิลป์ภาคใต้
หมายเหตุ สนใจติดต่อ งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต